Privaatsuspoliitika

Kehtiv alates 01.06.2020

Healthcode AI ( edaspidi “meie”) jaoks on väga oluline austada kliendi (edaspidi “teie”) privaatsust ja antud dokumendis selgitame teile milliseid terviseandmeid me teilt küsime, miks pärast me seda teeme, mida me andmetega ette võtame ja kuidas neid säilitame. 

Kes on HealthCode AI.

HealthCode AI on Leia keskkonda opereeriv ettevõte, kes kogub, süstematiseerib ja vahendab Leia keskkonnas end sisse loginud kasutajate terviseinformatsiooni samas kekkonnas registreeritud tervishoiuteenuse osutajatele. HealthCode AI ei osuta ise tervise- ja tervishoiuteenust. 

HealthCode AI rakendab Leia keskkonnas kõiki vajalikke turvameetmeid kliendi isikuandmete kaitsmiseks kadumise, ebaseadusliku juurdepääsu ja töötlemise eest

Milliseid andmeid me teie kohta kogume ja miks on andmeid vaja.

  • Isikuandmed (nimi, isikukood) on vajalikud arstikeskusele teie isiku tuvastamiseks ning teie teiste terviseandmetega kokku viimiseks.
  • Kontaktandmed (email, telefon) on vajalikud selleks, et arstikeskusel oleks võimalik vajadusel teiega ühendust võtta. 
  • Teie poolt sisestatud haigestumise või terviseprobleemiga kaasnev info (sümptomid, nende detailid, tervishoiutöötaja poolt lisatud informatsioon), millest koostatakse süstematiseeritud ülevaade arstikeskusele. Neid andmed säilitatakse, kuna raviprotsessis on arsti jaoks oluline teada kõiki teie varasemaid terviseprobleeme.

Andmete säilitamine

Ülal loetletud andmed säilitatakse kuni te avaldate soovi oma andmed meie süsteemist kustutada. Andmete kustutamiseks palun saatke vastav digiallkirjastatud palve emaili aadressile info@healtcodeai.com.

NB! Peale andmete kustutamist ei ole võimalik neid taastada ning teil pole võimalik LEIA platvormi enam kasutada. 

Muid pöördumisi (retsepti uuendamised, vaktsineerimise soovid, tõendi soovid jne) ei talletata.

Teil on õigus teada, milliseid andmeid Teie kohta süsteemis säilitatakse. HealthCode on välja arendamas süsteemi teie andmete reaalajas vaatamiseks, kuid seni peate vastava soovi korral saatma meile digiallkirjastatud palve emaili aadressile info@healthcodeai.com

Kuidas HealthCode teie andmeid kasutab

Lisaks sellele, et teie perearstikeskus näeb teie terviseandmeid isiksustatud kujul (st koos teie nime ja isikukoodiga), säilitab LEIA platvorm teie tervisega seonduvad andmed ka anonümiseeritud kujul – st ilma teie nime, isikukoodi või muu identifitseeriva tunnuseta. Andmetele võivad juurde jääda mitte identifitseerivad tunnused nagu sugu ja vanus.

HealthCode võib kasutada anonümiseeritud andmeid erinevatel eesmärkidel, eelkõige kasutatakse nimetatud andmeid tehisintellekti õpetamisel. Tehisintellekt õpib anonümiseeritud andmete abil, millised sümptomid inimestel sageli koos esinevad. Niimoodi oskab tehisintellekt tulevikus paremini ette aimata, millise haigusega võib olla tegu, ja seeläbi küsida patsientide käest kõige asjakohasemaid küsimusi. 

Käesolevaga annate meile õiguse kasutada teie andmeid, mille oleme vastavalt kehtivatele andmekaitseseadustele anonüümseks muutnud. Anonüümseks muudetud andmete kasutamise õigus on ilma ajaliste või geograafiliste piiranguteta ning on ülekantav või edasi litsentseeritav ükskõik millisel viisil, kas praegu teadaoleval või teadmata kujul. 

Käesolevaga tunnistate ja aktsepteerite seda, et HealthCode’ile kuuluvad kõik õigused ja huvid nende andmete osas, mille HealthCode on sünteesinud anonümiseeritud andmetest. 

Teie andmete töötlemise õiguslikud alused

Teie andmete töötlemisel lähtume me järgmistest õiguslikest alustest:

Teie nõusolek – selle alusel toimub delikaatsete isikuandmete (terviseandmed) töötlemine. Teie terviseandmete korjamine, töötlemine ja vahendamine Leia keskonnas saab toimuda vaid üksnes teie nõusolekul. Teil on õigus teha päringuid oma andmete kohta ja õigus oma nõusolek tagasi võtta.

Ettevõtja kohustus täita erinevaid äriühingute toimimist reguleerivaid seadusi (nt. Raamatupidamisseadus)

Andmekaitse seadus ja Euroopa üldine andmekaitse regulatsioon (GDPR).

Kohustus kaitsta teie elu s.t. eluohtlike seisundite ja haigustunnuste ilmnemisel vältimatult informeerida nii teid, teie perearsti või päästeameti korrapidajat.

Muud seadusega lubatud õiguslikud alused 

Teie andmete jagamine

Me ei jaga teie poolt meile usaldatud andmeid välja arvatud piiratud juhtudel, mis on järgnevalt ära toodud ja juhtudel, kui see on antud privaatsuspoliitika dokumendis kirjeldatud eesmärkide täitmiseks vajalik:

Meie tütar- ja sidusettevõtetega – võime teie isikuandmeid jagada oma tütar- või sidusettevõtetega, mis eranditult asuvad Euroopa Liidus.

Avaliku võimu organid ja valitsusasutused – me võime jagada andmeid asutustega, kui me oleme seadusega kohustatud andmeid jagama või andmete jagamine on vajalik meie õiguste kaitseks;

Teenusepakkujad – kvaliteetse teenuse osutamiseks võime kaasata andmete töötlemise teenuseid usaldusväärsetelt kolmandatelt teenusepakkujatelt. Seda tingimusel, et nendega on sõlmitud konfidentsiaalsuse lepingud ja nad oma tegevuses järgivad andmekaitse seadusi.

Kolmandad isikud kes on seotud ettevõttega teostatavate tehingutega – piiratud juhtudel võime jagada teie andmeid kolmandate isikutega korporatiivse tehingu, näiteks ettevõtte või selle osa müügi raames teisele ettevõttele. Samuti ettevõtte ümberkorraldamise, ühisettevõtte loomise, ühinemise või muul viisil ettevõtte vara või aktsiate ümberpaigutamise raames. Juhul kui jagame teie andmeid ülaltoodud isikutega, siis tagame teie andmete kaitse meie ja sellise isiku vahel sõlmitavas andmetöötluslepingus.

Me ei säilita ega saada teie isikuandmeid väljaspool EMP´i ega riikidesse, mille kohta ei ole direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 lõike 6 või selle järglasdokumendiks oleva määruse (EL) 2016/679 artikli 45 lõike 1 alusel kaitse piisavuse otsust tehtud.

Teie õigused oma andmete üle

Teil on andmesubjektina järgmised õigused:

Õigus andmetega tutvuda – teil on õigus teada, milliseid andmeid Teie kohta süsteemis säilitatakse. HealthCode on välja arendamas süsteemi teie andmete reaalajas vaatamiseks, kuid seni peate vastava soovi korral saatma meile digiallkirjastatud palve emaili aadressile info@healthcodeai.com.

Õigus andmete parandamisele – teil on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, juhul kui need on ebaõiged. Enda poolt meile esitatud andmeid (v.a. isikukood) saate vajadusel ise muuta. 

Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – teil on teatud juhtudel õigus nõuda, et teie isikuandmed kustutatakse (s.t. te võtate tagasi meile andmete töötlemiseks antud nõusoleku ).

Õigus töötlemise piiramisele – teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt. kui olete esitanud vastuväite andmetöötluse osas).

Õigus esitada vastuväiteid – konkreetsest olukorrast lähtuvalt on teil õigus esitada oma isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid kui teie andmete töötlemine toimub meie õigustatud huvist lähtudes või avalikust huvist lähtudes. 

Andmete ülekandmise õigus – teil õigus nõuda teie poolt meile edastatud andmete ülekandmist endale masinloetaval kujul. Võite nõuda andmete ülekandmist ka otse teisele vastutavale töötlejale, kuid seda ainult juhul, kui see on tehniliselt teostatav. Ülekandmise õigus kehtib ainult nende andmete puhul, mida me töötleme teie nõusoleku alusel.

Automaatse otsuste tegemine (sh profiilianalüüs) – juhul, kui oleme teid teavitanud, et teostame automatiseeritud töötlusel põhinevat otsustamist (sh profiiilianalüüsi), mis toob kaasa teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab teile märkimisväärset mõju, siis võite nõuda, et otsust ei tehtaks üksnes automatiseeritud töötluse alusel.

Kui teil tekib selles teates toodud info osas küsimusi või soovite esitada taotlust andmesubjekti õiguste teostamiseks, siis võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@healthcodeai.com 

Anname endast parima, et adresseerida teie taotlusi ja soove aegsasti ja ilma tasuta, välja arvatud juhtudel, kus sellega kaasneks ebaproportsionaalne kulu. Juhul kui te ei ole rahul meie poolt antud vastusega, on teil võimalik pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.